Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Naujienos

Izoliavimo namuose taisyklės

2021 m. rugsėjo 28 d.

Nuo 2021-09-23 įsigaliojo LR SAM 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 "Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo" pakeitimai. Nuoroda į šio teisės dokumento galiojančią redakciją nuo 2021-09-23: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr

Taip pat LR SAM puslapyje yra parengtas straipsnis https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms

Pakeitimais įteisinamos naujos izoliacijos nuostatos ugdymo įstaigose.

Kai  gaunama informacija apie nustatytą COVID-19 ligos atvejį gimnazijoje  IZOLIUOJAMI:

1. sergantis mokinys/darbuotojas ir jo šeimos nariai (išskyrus šeimos narius turinčius galimą imunitetą, tai yra paskiepyti vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo mažiau nei 210 dienų nuo COVID-19 ligos diagnozės patvirtintos teigiamu PGR ar teigiamu antigeno testu, kai praėjo mažiau nei 60 dienų nuo teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio antikūnų tyrimo);

2. kontaktą su sergančiu turėję darbuotojai (išskyrus turinčius galimą imunitetą, tai yra paskiepyti vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo mažiau nei 210 dienų nuo COVID-19 ligos diagnozės patvirtintos teigiamu PGR ar teigiamu antigeno testu, kai praėjo mažiau nei 60 dienų nuo teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio antikūnų tyrimo).

NEIZOLIUOJAMI:

1. mokiniai, turintys galimą imunitetą, tai yra paskiepyti vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo mažiau nei 210 dienų nuo COVID-19 ligos diagnozės patvirtintos teigiamu PGR ar teigiamu antigeno testu, kai praėjo mažiau nei 60 dienų nuo teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio antikūnų tyrimo;

2 asmenys , kurie testuojasi savikontrolės greitaisiais antigeno testais (GAT) pagal nustatytą šį algoritmą:

GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

(arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo).  Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. iki patvirtinto COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo, šis testas užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme .  Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos.

ARBA TAIKOMA IZOLIACIJA įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, jei asmuo nesitestuoja GAT.

PAPILDOMOS REKOMENDACIJOS:

1. Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese ir jiems rekomenduojamas PGR tyrimas.

2. Sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys ugdymo procese, kuriems taikomas testavimo algoritmas (GAT)10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos negali dalyvauti neformaliojo švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokiems asmenims nerekomenduojama dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

NORĖDAMI, KAD Jūsų vaikas neitų į izoliaciją, rekomenduojame pasirašyti Sutikimo dėl savikontrolės greitaisiais antigeno testais formą.

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje