Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Švietimo pagalbos specialistai

Logopedas

Logopedė

Vilma Sederevičiūtė

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai - gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo(si) kokybę, teikti korekcinę logopedinę pagalbą gimnazijos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.


Gimnazijos logopedas:

 1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su gimnaziją aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia gimnazijos specialiojo ugdymo komisijai;
 3. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
 5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 8. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 9. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 11. dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

LOGOPEDĖS VILMOS SEDEREVIČIŪTĖS DARBO LAIKAS

Savaitės diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 Tiesioginis darbas su mokiniais     8.15 - 15.45     8.15 - 13.55  
Nekontaktinės valandos 3 val.   3 val.   3 val.


Pietų pertrauka

 

 10.50 - 11-10 
 12.15 - 13.00 

 

 10.50 - 11-10 
 12.15 - 13.00  

 

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje