Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Bendruomenė

Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba yra aukščiausioji savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams.

Gimnazijos taryboje mokiniams, tėvams ir mokytojams atstovaujama lygiomis dalimis: 3 mokiniai, 3 tėvai (ar vaiko globėjai) ir 3 pedagoginiai darbuotojai. Nariai į gimnazijos tarybą renkami kas 4-veri metai.

 Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami mokyklos administracijos atstovai, kiti su mokymo procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys tarybos nariai. Gimnazijos tarybos pirmininką išrenka tarybos nariai slaptu balsavimu, balsų dauguma. Gimnazijos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku. Jis taryboje dalyvauja be sprendžiamojo balso teisės. Pasibaigus gimnazijos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja gimnazijos direktorius.

GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS:

 • Aprobuoja mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis.
 • Svarsto ir pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, aprobuoja mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles bei jų pakeitimus, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teikia juos tvirtinti direktoriui.
 • Aptaria vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemą, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus.
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
 • Svarsto naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
 • Aptaria ir kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą. Kartu su kitomis mokyklos savivaldos grandimis prisideda prie nebiudžetinių lėšų kaupimo į mokyklos sąskaitą, pritaria arba nepritaria jų paskirstymui.
 • Kartu su mokyklos direktoriumi nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo tvarką.
 • Administracija mokyklos tarybai pateikia kasmetinę darbo analizę. Taryba įvertina ir priima sprendimą: - pritarti, - pritarti su įpareigojimais, - nepritarti.
 • Inicijuoja mokyklos nuostatų pataisas.
 • Priima sprendimus mokyklos ugdymo plane nurodytais klausimais.
 • Pasirenka mokyklos veiklos įsivertinimo sritis ir atlikimo metodiką.

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI:

Mokytojų atstovai: 

 • Gintarė Skrinskienė

 • Rasa Burinskienė

 • Asta Tarasevičienė
   

Mokinių tėvelių atstovai: 

 • Joana Baltušnikienė

 • Ramunė Karkauskienė

 • Jurgita Guzevičienė

Mokinių atstovai:

 • Eglė Naujokaitė, IV g. kl.

 • Austėja Grigalevičiūtė, III g. kl.

 • Gabija Kisieliūtė, 8 kl.

Gimnazijos tarybos pirmininkė Gintarė Skrinskienė

 

MOKINIŲ TARYBA

MOKINIŲ TARYBA (MT) - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių Tarybą sudaro 18 narių. Po du atstovus į MT deleguoja  5 – IV klasių mokiniai. Kiekvienais metais MT atnaujinama naujais nariais. Į MT gali būti kviečiami ir kitų klasių atstovai, turintys patariamojo balso teisę.

Mokinių Tarybos pirmininkas – Gimnazijos mokinių prezidentas. Kitas pareigas tarybos nariai pasiskirsto laisvanorišku principu. MT pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius – tvarko tarybos dokumentaciją.

Mokinių Tarybos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MT narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu MT narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.

Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų MT narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. MT savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, MT nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

MT TIKSLAI

 •  atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;
 •  formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 •  sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 •  etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  gimnazijos  direktoriui,  pavaduotojui, Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
 •  organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti gimnazijos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

MT FUNKCIJOS

 • teikia siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
 • tvirtina mokinių savivaldos institucijų įstatus;
 • svarsto ir teikia siūlymus dėl moksleivių skatinimo ir drausminimo sistemos;
 • organizuoja Gimnazijos prezidento ir atstovo į Mokinių parlamentą rinkimus;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;
 • padeda organizuoti ir vykdyti popamokinius renginius.

MT PAREIGOS

 • nuolat aktyviai dalyvauti mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas;
 • sistemingai informuoti savo klasę apie mokinių taryboje priimamus nutarimus;
 • klasėse iškylančias problemas aptarti mokinių taryboje ir atstovauti klasės interesams;
 • informuoti mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus;
 • reikalui esant, padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas;

      MT pirmininkas:

 • veikia visų gimnazijos mokinių vardu;
 • atstovauja gimnazijai santykiuose su kitomis Lietuvos Respublikos mokyklų savivaldomis.
 • tvirtina MT susirinkimo nutarimus.

MOKINIŲ TARYBA   2023 - 2024 M.M.

 1. Austėja Grigalevičiūtė,   III gimn.  kl. (pirmininkė)
 2. Perlita Zujūtė, II a gimn. kl. (sekretorė)
 3. Sandra Naujokaitė, IV  kl.
 4. Eglė Naujokaitė, IV kl
 5. Augustė Zaicevaitė,   III kl.                
 6. Bekampytė Kamilė, II a kl.
 7. Dominykas Pikštilingaitis,  II b kl.
 8. Gabrielė Karnauskaitė, II b kl.
 9. Saida Kazakevičiūtė, I kl.
 10. Gustė Burbaitė, I kl.
 11. Eitmyra Rutkauskaitė, 8 kl.
 12. Gabija Kisieliūtė, 8 kl.
 13. Emireta Samsanavičiūtė, 7 kl.
 14. Greta Stralkutė,  7 kl.
 15. Karalius Augustas, 6 kl.
 16. Gutauskas Kasparas, 6 kl.
 17. Jonas Meškelevičius, 5 kl.
 18. Airida Bučinskaitė,   5 kl

Moksleivių tarybos koordinatorė Gintarė Skrinskienė

 

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba - gimnazijos savivaldos institucija, organizuojanti pedagogų metodinę veiklą. Ją sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodinių grupių pirmininkai. Metodinė taryba pagal tarybos nuostatose numatytas veiklos funkcijas padeda organizuoti ugdymo proceso kokybės gerinimo veiklas, skatina nuolatinį mokytojų profesinės kompetencijos augimą.         

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS 2023-2024 M.M.:

 1. Edita Miklovienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

 2. Asta Tarasevičienė - priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

 3. Rimutė Brusokaitė - humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 4. Rasa Burinskienė - gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 5. Jurgita Spūdienė - dorinio ugdymo, menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė.

GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

 1. Edita Miklovienė - gimnazijos direktorė, komisijos pirmininkė;

 2. Loreta Matusevičienė - Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

 3. Daivutė Simanavičienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

 4. Asta Čebatorienė - technologijų mokytoja metodininkė, dailės vyresnioji mokytoja;

 5. Aušra Brusokienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

 6. Rasa Burinskienė - istorijos mokytoja metodininkė.

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje